Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) INWAMA No4

12:05:00 28/05/2018

     Ngày 28/5/2018 BCH Đảng ủy Công ty cổ phần Quản lý bảo trì tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW Hội nghị lần thứ Sáu - BCH Trung ương Đảng (khóa X) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên".

     Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" Đảng bộ Công ty cổ phần Quản lý đường thủy nội địa số 4 đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết qủa quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Tính đến tháng 5 năm 2018 Đảng bộ có tổng số 98 đảng viên/138 CBCNV. Trong đó đảng viên chính thức 89/98 đảng viên; đảng viên dự bị: 9/98 đảng viên; đảng viên nam 87/98 đảng viên (chiếm 88,78%), đảng viên nữ: 11/98 đảng viên (chiếm 11,22%). 

     Hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

     Thực hiện mạnh mẽ chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, thể chế hóa và từng bước nhất thể hóa chức danh cán bộ; tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ chức danh cán bộ ở cơ sở.

     Trong thời gian tới Đảng ủy Công ty tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tính chiến đấu; chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng.

     Một số hình ảnh tại Hội nghị!

 

     

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...