• Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau

Công bố thông tin

Điều lệ
Điều lệ

23/04/2022 09:48:00

Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường bộ số 4  

Điều lệ
Điều lệ

23/04/2022 09:08:00

Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường bộ số 4

Điều lệ INWAMA No.4
Điều lệ INWAMA No.4

23/04/2022 09:07:00

Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường bộ số 4  

Điều lệ
Thông báo thay đổi nhân sự

23/04/2022 09:05:00

Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường bộ số 4  

Nghị quyết số 371-2022/NQ -  ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 INWAMA No.4
Nghị quyết số 371-2022/NQ - ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 INWAMA No.4

23/04/2022 09:00:00

Nghị quyết số 371-2022/NQ -  ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 INWAMA No.4  

Dự thảo điều lệ 2021
Dự thảo điều lệ 2021

31/03/2021 09:36:00

Dự thảo điều lệ công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2021

Nội dung sửa đổi điều lệ
Nội dung sửa đổi điều lệ

31/03/2021 09:33:00

Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4  

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

31/03/2021 09:27:00

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì...

Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2020

23/03/2021 16:29:00

Báo cáo thường niên năm 2020 công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội...

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 INWAMA No.4
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 INWAMA No.4

20/04/2019 09:08:00

Sáng ngày 19/4/2019 Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm...

1/1

 

Đang xử lý...